Членство у ICAAP припиняється у випадках:

• добровільного виходу зі складу членів ICAAP;

• виключення із членів ICAAP.

Добровільний вихід зі складу членів ICAAP

Член ICAAP має право у будь-який час добровільно вийти зі складу членів ICAAP. Для реалізації права на вихід член ICAAP повинен подати рекомендованим листом або особисто письмову заяву встановленого зразка (див. електронну форму) до територіального відділення  ICAAP, до складу якого входить такий член  ICAAP, чи до Виконавчої дирекції  ICAAP. У випадку надсилання заяви рекомендованим листом член Спілки може додатково надіслати електронну копію заяви про добровільний вихід зі складу членів ICAAP на офіційну електронну адресу Виконавчої дирекції ICAAP.

До заяви про добровільний вихід зі  ICAAP член  ICAAP – юридична особа повинна обов’язково додати засвідчену копію протоколу (витягу з протоколу чи іншого розпорядчого документу) вищого керівного органу юридичної особи, яким підтверджується прийняття рішення про намір юридичної особи здійснити добровільний вихід зі складу членів ICAAP.

Членство у  ICAAP у разі добровільного виходу зі складу членів ICAAP припиняється з моменту затвердження Радою  ICAAP рішення Комітету з питань членства про добровільний вихід (до його створення – прийняття Радою ICAAP рішення). Таке рішення повинно бути затверджене (чи прийняте) Радою  ICAAP не пізніше, ніж через 30 календарних днів з дати реєстрації відповідної письмової заяви члена ICAAP, що має намір добровільно вийти зі складу членів  ICAAP.

Член ICAAP не має права на отримання при виході зі ICAAP грошових коштів, частини її майна або вартості цього майна, в тому числі, в межах вартості майна, що було передане членом ICAAP у її власність (як вступний, членський та будь-які інші, в тому числі добровільні внески).

Виключення зі складу членів ICAAP

Згідо п.3.16 статті 3 Статуту ICAAP виключення зі складу членів ICAAP є один із видів дисциплінарного впливу у випадку, коли член ICAAP допустив порушення вимог законодавства України з регулювання діяльності в сфері бухгалтерського обліку й аудиту, Кодексу етики професійних бухгалтерів Міжнародної федерації бухгалтерів, Статуту ICAAP.

Рішення про притягнення члена ICAAP до відповідальності, в тому числі про  виключення зі складу членів ICAAP, приймається Радою ICAAP відповідно до порядку дисциплінарних проваджень, визначеного Статутом ICAAP та іншими внутрішніми документами ICAAP.  Дисциплінарне провадження в кожному конкретному випадку здійснюється Дисциплінарним комітетом ICAAP згідно Положення про Дисциплінарний комітет.

Згідо п.3.21 статті 3 Статуту ICAAP підставами для виключення з членів ICAAP за результатами дисциплінарного провадження є:

1) невиконання обов’язків члена ICAAP, передбачених Статутом, несплата членських внесків у розмірах та в строки, визначені Положенням про членство та рішеннями керівних органів ICAAP, невиконання рішень керівних органів ICAAP, які є обов’язковими для всіх членів ICAAP;

2) поширення відомостей, що не відповідають дійсності або викладені (поширені) неправдиво чи в інший неналежний спосіб і завдають шкоди інтересам та/або діловій репутації ICAAP;

3) накладення на члена ICAAP Аудиторською палатою України, іншими регуляторними органами дисциплінарного стягнення у зв’язку з його професійною діяльністю, що унеможливлює здійснення таким членом  подальшої професійної діяльності в сфері бухгалтерського обліку й аудиту;

4) порушення членом ICAAP вимог Кодексу етики професійних бухгалтерів Міжнародної федерації бухгалтерів та професійних стандартів, що заподіяло  шкоди в реалізації мети (цілей) Спілки та репутації бухгалтерської професії в цілому.

Виключення з членів ICAAP може здійснюватися за рішенням Ради ICAAP без проведення процедури дисциплінарного провадження на підставі відповідним чином підтвердженої інформації у випадках, передбачених п.3.24 статті 3 Статуту ICAAP.

Особа вважається виключеною з членів ICAAP з моменту прийняття Радою ICAAP рішення про виключення її з членів ICAAP, яке є остаточним і оскарженню не підлягає.