Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Керівні органи ICAAP

Керівні органи здійснюють управління діяльністю ICAAP відповідно до своїх повноважень, визначених Статутом ICAAP та відповідними Положеннями.
До керівних органів ICAAP відносяться:
 - З’їзд членів ICAAP;
 - Рада ICAAP;
 - Президент ICAAP;
 - Ревізор (ревізійна комісія);
 - Виконавча дирекція ICAAP.

З’їзд членів ICAAP

Вищим органом управління ICAAP є З'їзд членів ICAAP. З'їзд членів ICAAP скликається Радою ICAAP не рідше одного разу на 3 (три) роки. Час та місце проведення чергового З’їзду членів ICAAP, норми представництва та порядок обрання делегатів З'їзду, проект порядку денного встановлюється Радою ICAAP не пізніше, ніж за 60 календарних днів до дати проведення З'їзду членів ICAAP.

З'їзд членів ICAAP вважається правомочним у разі присутності на ньому не менше половини кваліфікованих членів ICAAP та двох третин делегатів, обраних на з'їзд від дійсних членів ICAAP, які включені в Реєстр членів ICAAP. Рішення З'їзду членів ICAAP вважається ухваленим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на З’їзді членів ICAAP делегатів. Голосування на З’їзді Спілки відбувається за принципом: один делегат – один голос. Порядок проведення З'їзду членів ICAAP визначається Статутом ICAAP та Положенням про порядок організації та проведення З'їзду членів ICAAP.

Рада ICAAP

Постійно діючим колегіальним орган управління ICAAP є Рада ICAAP, яка діє в період між З'їздами членів ICAAP. Склад Ради ICAAP обирається З'їздом членів ICAAP на 3 (три) роки. Діяльністю Ради ICAAP керує Президент ICAAP, який входить до складу Ради ICAAP за посадою.

Засідання Ради ICAAP проводиться не рідше одного разу на місяць і вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин членів Ради ICAAP. Рішення Ради ICAAP приймаються простою більшістю голосів від кількості присутніх на засіданні членів Ради ICAAP. Засідання Ради ICAAP готуються і проводяться відповідно до Регламенту засідань Ради ICAAP.

Президент ICAAP

Вищою посадовою особою ICAAP є Президент  ICAAP, який має право представляти ICAAP у відносинах з третіми особами та публічно висловлювати офіційну позицію ICAAP. Президент ICAAP обирається З’їздом членів ICAAP на три роки.

Президентом ICAAP може бути особа, яка на момент обрання є керівником кваліфікованого члена ICAAP. Президент ICAAP може перебувати з ICAAP у трудових відносинах. Президент ICAAP очолює Раду ICAAP за посадою та одночасно є членом Ради ICAAP.

Ревізор (ревізійна комісія)

Ревізор (ревізійна комісія) ICAAP обирається безпосередньо З'їздом членів ICAAP на 3 (три) роки та діє на підставі Статуту та чинного законодавства. Ревізором або членами ревізійної комісії ICAAP не можуть бути члени інших керівних органів ICAAP.

Виконавча дирекція ICAAP

Здійснення виконавчих функцій покладається на Виконавчу дирекцію ICAAP. Виконавча дирекція здійснює організаційно-технічне забезпечення роботи Ради ICAAP та Комітетів ICAAP, виконує інші функції виконавчого органу для досягнення мети (цілей) та реалізації напрямів діяльності ICAAP. Виконавча дирекція ICAAP діє згідно Статуту та на підставі Положення про Виконавчу дирекцію ICAAP.

Статут ГС "ІСПОА"