Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Виручку до банку може здавати лише касир підприємства

Відповідно до п. 45 Положення №148 касир несе повну матеріальну відповідальність за збереження всіх прийнятих ним цінностей відповідно до законодавства України. Касиру забороняється передовіряти виконання дорученої йому роботи іншим особам.

На підприємствах, які мають одного касира, у разі потреби тимчасової його заміни виконання обов'язків касира покладається на іншого працівника за письмовим наказом керівника. З цим працівником укладається договір про повну матеріальну відповідальність на час виконання ним обов'язків касира. Заміна касира, як правило, необхідна тоді, коли касир відсутній на робочому місці (з різних причин, як поважних, так і неповажних  – хвороба, відрядження, відпустка, прогул тощо). Цінності, передані касиру під відповідальність, у разі його відсутності перераховуються іншим касиром, якому вони передаються, у присутності керівника та головного бухгалтера або в присутності комісії, призначеної керівником установи/підприємства. Про результати перерахування і передавання цінностей складається акт за підписами зазначених осіб.

Тож у разі присутності касира на робочому місці та за відсутності наказу керівника про покладання його обов'язків на іншого працівника ніхто інший, крім касира, не може виконувати його обов'язки, зокрема, здавати виручку до банку. Відповідно, складання касиром касового ордера у випадку, коли виручку до банку вносить не він особисто, а інший працівник, із зазначенням реквізитів такого працівника, неможливо, оскільки така операція є грубим порушенням норм Положення №148.

Якщо працівник, який зараз виконує обов'язки касира та з яким укладено договір про повну матеріальну відповідальність, не завжди має можливість здавати виручку до банку, потрібно розглянути питання про призначення касиром іншого працівника, який завжди буде особисто здавати виручку без передоручення цього обов'язку іншим особам.

Відповідно до п. 29 Положення №148 документом, що свідчить про здачу виручки до банку, є:

1) квитанція до прибуткового документа банку на внесення готівки, підписана відповідальними особами банку та засвідчена відбитком печатки банку;

2) квитанція/чек банкомата чи програмно-технічного комплексу самообслуговування;

3) копія супровідної відомості до сумки з готівковою виручкою (готівкою), засвідчена підписом та відбитком печатки інкасатора-збирача;

4) чек платіжного термінала у разі проведення інкасації коштів у режимі реального часу з використанням платіжних терміналів.

Якщо на цих документах буде зазначено інше прізвище, ніж прізвище касира, то виправити цю ситуацію вже неможливо.  Як на неї будуть реагувати контролери – передбачити складно.  У найгіршому випадку кошти за такими касовими ордерами можуть визнати такими, що не здавалися до банку, з чого випливає нестача грошей в касі. Тому слід негайно зупинити цю практику та організувати роботу з готівкою таким чином, щоб всі свої обов'язки касир виконував особисто.

Згідно з п. 32 Положення №148 реквізити у видатковому ордері "Одержав", "Дата", "Сума", "Підпис одержувача"дані документа, що засвідчує особу отримувача, які заповнюються отримувачем готівки, не заповнюються в касових ордерах, які оформляються на загальну суму проведених установою/підприємством касових операцій, зокрема, здавання готівки до банку. Інші реквізити в касових ордерах та видаткових відомостях є обов'язковими до заповнення.

Автор:Єгорова Юлія
Джерело:«Дебет-Кредит»