Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Ремонт орендованого приміщення: облік та податкові наслідки

Підприємство уклало договір на оренду офісного приміщення. Ремонт та поліпшення за договором виконуються орендарем за власні кошти. Як відображаються в бухобліку витрати на поліпшення та ремонт орендованого приміщення? Які податкові наслідки?

Ремонт чи поліпшення?

Перш за все підприємство повинно визначитися з характером проведених щодо приміщення робіт: поліпшення або поточний ремонт. Таке рішення приймається керівником організації з урахуванням результатів виконаних робіт, зокрема, зважаючи на таке: поліпшення об’єкта операційної оренди (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), повинні приводити до збільшення майбутніх економічних вигід, які первісно очікувалися від його використання, незалежно від того, передбачено їхнє відшкодування договором оренди, чи ні. Ці економічні вигоди можуть полягати у збільшенні виробничої потужності об’єкта (зокрема, через збільшення його площі), у додаткових видах діяльності, які можна буде здійснювати після поліпшення, у збільшенні строку корисного використання,  у збільшенні справедливої вартості поліпшеного об’єкта тощо.

Поточний ремонт об’єкта ОЗ не приводить до вищевказаних наслідків, тобто всі виробничі параметри об’єкта (площа, потужність, строк корисного використання тощо) залишаються незмінними. Поточний ремонт направлений на підтримання об’єкта ОЗ у робочому стані. Якщо ремонт даху не призводить до збільшення строку корисного використання приміщення, не збільшує обсяг господарських операцій тощо, його можна вважати поточним ремонтом орендованого приміщення.

Облік та податкові наслідки проведення ремонту

Витрати, що несе підприємство для підтримання орендованого об’єкта в робочому стані, зокрема, на ремонт, з метою одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигід від його використання, слід включати до поточних витрат підприємства (п. 15 П(С)БО 7 та п. 32 Методрекомендацій №561).

Таким чином, витрати на поточний ремонт, як витрати на підтримання об'єкта орендованих ОЗ у робочому стані, списують до витрат у звітному періоді понесення (капіталізацію витрат не здійснюють). При цьому, рахунок обліку таких витрат залежить від характеру використання такого приміщення (наприклад, поточний ремонт офісного приміщення доцільно відображати на рахунку 92 «Адміністративні витрати»).

Облік та податкові наслідки здійснення поліпшення

Приклади поліпшень наведено в п. 31 Методрекомендацій №561. Вартість поліпшень накопичується на субрахунку 153 «Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів», а при введенні об'єкта (назвемо його «Поліпшення орендованого ОЗ») в експлуатацію відображається на субрахунку 117 «Інші необоротні матеріальні активи» й амортизується за правилами п. 27 П(С)БО 7. Тобто орендар може обрати для таких об'єктів прямолінійний або виробничий методи амортизації.

Такі затрати зараховуються до складу основних засобів як первісна вартість нового об'єкта підгрупи 2.7 класифікації основних засобів, наведеної в п. 7 Методичних рекомендацій № 561.

У податковому обліку для розрахунку амортизації витрати на поліпшення (ремонт) орендованих основних засобів зараховуються як окремий об'єкт групи 9 «Інші основні засоби» з мінімально допустимим строком корисного використання - 12 років.

Тобто до витрат вартість поліпшення потрапить у вигляді нарахування амортизації на вартість такого поліпшення.

Автор: Горбовцов Станіслав

Джерело «Дебет-Кредит»