Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Надлишки, виявлені під час інвентаризації, включаються до доходу платника ЄП

Чи потрібно проводити інвентаризацію «єдинникам»?

Відповідно до п. 1 ст. 10 Закону №996 підприємства зобов'язані проводити інвентаризацію активів і зобов'язань, під час якої перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан і оцінка.

Умови, за яких проведення інвентаризації є обов’язковим, зазначено у п. 7 Розділу І Положення №879. При цьому це Положення застосовується юридичними особами, створеними відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, а також представництвами іноземних суб’єктів господарської діяльності (далі - підприємства).

Отже, обов’язок інвентаризації в порядку, визначеному Положенням №879,  поширюється і на підприємства, що є платниками єдиного податку.

Одним (але не виключним) випадком проведення обов’язкової інвентаризації є підготовка до складання річної фінансової звітності в обсязі. Строки такої інвентаризації викладено у п. 10 розділу І вищезазначеного Положення.

Така інвентаризація проводиться до дати балансу у період:

  1. трьох місяців - для необоротних активів (крім незавершених капітальних інвестицій, об’єктів основних засобів, які на момент інвентаризації будуть знаходитися поза підприємством, зокрема, автомобілів, морських і річкових суден, які відбудуть у тривалі рейси, тощо), запасів (крім незавершеного виробництва та напівфабрикатів, інших матеріальних цінностей, які на момент інвентаризації будуть знаходитися поза підприємством), поточних біологічних активів, дебіторської та кредиторської заборгованостей, витрат і доходів майбутніх періодів, зобов’язань (крім невикористаних забезпечень, розрахунків з бюджетом та з відрахувань на загальнообов’язкове державне соціальне страхування);
  2. двох місяців - для незавершених капітальних інвестицій, незавершеного виробництва, напівфабрикатів, фінансових інвестицій, грошових коштів, коштів цільового фінансування, зобов’язань у частині невикористаних забезпечень, розрахунків з бюджетом та з відрахувань на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Зазначимо, що обов'язок проведення річної інвентаризації встановлено лише для підприємств. Підприємці проводять інвентаризацію лише за власним бажанням або за вимогою контролюючого органу під час проведення перевірки  

Чи включається до доходу «єдинника» виявлені надлишки?

Відповідно до пп. 2 п. 292.1 ПКУ доходом платника єдиного податку для юридичної особи є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. ПКУ.

Своєю чергою, згідно з П(С)БО 15 дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Відповідно до цього податківці у консультації від 03.08.2018 р. №25569/6/99-99-12-02-03-15 роз’яснюють:

  1. необліковані основні засоби, що виявлені за результатами інвентаризації, призводять до зростання власного капіталу юридичної особи, тому вважаються доходом платника єдиного податку третьої групи
  2. виявлені надлишки товарів прирівнюються до їх безкоштовно отримання, тому включаються до доходу платника єдиного податку.

У якому розмірі визначати дохід?

У зазначеній вище консультації, для визначення розміру доходу при оприбуткуванні надлишку товарів податківці звертаються до Меторекомендацій з бухгалтерського обліку запасів. Так, відповідно до пп. 2.14  Методрекомендацій, виявлені у процесі інвентаризації надлишки запасів оприбутковуються за чистою вартістю реалізації запасів, якщо вони реалізуються, або в оцінці можливого використання запасів, якщо вони використовуються на самому підприємстві.

А от щодо основних засобів ДФСУ зазначає, що для визначення доходу оприбуткування ОЗ вони  потребують достовірного визначення їх оцінки. Але не зазначають, хто саме має проводити таку оцінку. На нашу думку, таку оцінку цілком може провести комісія, яка здійснює інвентаризацію.

Автор:Горбовцов Станіслав

Джерело:«Дебет-Кредит»