Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Дисциплінарна та адміністративна відповідальність працівників «по-новому»

28 грудня 2019 року Уряд зареєстрував на сайті ВРУ законопроект №2708 «Про працю», який фактично замінить КЗпП. 

Цим Законопроектом не передбачено дисциплінарної відповідальності працівників у тому вигляді, що встановлена КЗпП. Але відповідальність працівника, в т. ч. за порушення трудової дисципліни, роботодавець може передбачити в трудовому договорі.

 Дисциплінарні стягнення

На сьогодні за порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один із заходів стягнення, встановлений ст. 147 КЗпП:

  1. догана;
  2. звільнення.

Хоча законодавством, статутами і положеннями про дисципліну можуть бути передбачені для окремих категорій працівників також інші дисциплінарні стягнення.

Дисциплінарне стягнення застосовується роботодавцем безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці (ст. 148 КЗпП).

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше 6 місяців з дня вчинення проступку.

До застосування дисциплінарного стягнення роботодавець повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.

Стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) і повідомляється працівникові під розписку (ст. 149 КЗпП).

Роботодавець має право замість накладання дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу або його органу (ст. 152 КЗпП). 

У порядку, встановленому чинним законодавством, працівник може бути оскаржити дисциплінарне стягнення (ст. 150 КЗпП).

 Відповідальність працівників за Законопроектом

На виконання вимог ч. 1 ст. 16 Законопроекту у трудовому договорі зазначаються обов'язкові та додаткові умови. При цьому права, обов’язки та відповідальність сторін трудового договору є обов’язковими умовами трудового договору, без яких трудовий договір не вважається укладеним (пункти 4 та 10 ч. 2 ст. 16 Законопроекту).

Отже, відповідальність працівника, в т. ч. за порушення трудової дисципліни, роботодавець може встановити у трудовому договорі.

Крім того, нормами Законопроекту закріплюється право роботодавця призупинити, припинити та розірвати трудовий договір із працівником.

 Звільнення у разі порушення працівником умов трудового договору

Відповідно до ч. 1 ст. 36 Законопроекту трудовий договір може бути розірвано з ініціативи роботодавця у зв’язку з порушенням працівником умов трудового договору понад два рази протягом 180 к. д. Перелік умов трудового договору, порушення яких є підставою для його припинення, визначається у трудовому договорі.

Роботодавець зобов’язаний навести фактичні дані, що підтверджують порушення працівником умов трудового договору (ч. 2 ст. 36 Законопроекту).

При цьому невідповідність працівника займаній посаді, виконуваній роботі не вважається порушенням працівником умов трудового договору (ч. 5 ст. 36 Законопроекту).

Відповідність працівника роботі, яка йому доручається, роботодавець має право перевіряти протягом трьох місяців при прийнятті його на роботу. При цьому умова про випробування вважається погодженою, якщо домовленість про неї зафіксована у трудовому договорі. У разі недосягнення домовленості про встановлення випробування роботодавець має право відмовити працівнику у прийнятті на роботу (ч. 1-2 ст. 27 Законопроекту).

У разі встановлення роботодавцем невідповідності працівника виконуваній роботі або займаній посаді роботодавець має право протягом строку випробування звільнити його за  ч. 1 ст. 40 Законопроекту, письмово або визначеними у трудовому договорі засобами електронного зв’язку попередивши такого працівника про це за три дні, з обов’язковим зазначенням підстав невідповідності працівника (ч. 3 ст. 27 Законопроекту).

Трудовий договір також може бути розірвано з ініціативи роботодавця у зв’язку з нез’явленням працівника на роботу протягом більш як 4 місяців підряд або 150 днів протягом робочого року внаслідок тимчасової непрацездатності (якщо законодавством не встановлено більш тривалий строк при певному захворюванні), не враховуючи часу відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами (ч. 1 ст. 37 Законопроекту). 

Крім того, норми ст. 39 Законопроекту дозволяють роботодавцю розірвати трудовий договір у разі відсутності працівника на роботі та інформації про причини такої відсутності понад 10 р.д. підряд. До спливу вказаного строку дія трудового договору призупиняється (п. 4 ч. 2 ст. 30 Законопроекту). Інформація про причини такої відсутності може бути направлена працівником в будь-який спосіб, визначений трудовим договором.

У цьому випадку трудовий договір може бути розірвано в односторонньому порядку шляхом надання працівнику в спосіб, визначений трудовим договором, або рекомендованим листом із повідомленням про вручення інформації про розірвання трудового договору у зв’язку з відсутністю працівника на роботі понад 10 р. д. підряд (тобто, 2 тижнів).

Трудовий договір за цією підставою не може бути розірвано після появи працівника на роботі (ч. 3 ст. 39 Законопроекту).

Адміністративна відповідальність працівників

На сьогодні, крім дисциплінарної відповідальності, КУпАП передбачена також адміністративна відповідальність, яка у певних випадках додатково застосовується до працівників.   

Адміністративним правопорушенням (проступком) у ст. 5 КУпАП визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність. 

Законопроектом передбачено внесення змін до КУпАП. Однак на адміністративні штрафи, які можуть накладатися на працівників, ці зміни не поширюються. 

Отже, види та розмір адмінштрафів, які застосовуватимуться до працівників, із набранням чинності Закону «Про працю» не зміняться. Наведемо їх у наступній таблиці.

Вид порушення Розмір штрафу, що накладається на працівників КоАП
Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці Від 4 до 10 НМДГ від 68 до 170 грн ст. 41
Порушення обмежень, встановлених для медичних і фармацевтичних працівників під час здійснення ними професійної діяльності 300 НМДГ 5100 грн ч. 1 ст. 44-2
Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення 1200 НМДГ 20400 грн ч. 2 ст. 44-2
Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів з безпечного ведення робіт у галузях промисловості та на об'єктах, підконтрольних центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці Від 4 до 10 НМДГ від 68 до 170 грн ст. 93
Порушення вимог нормативно-правових актів та нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання суб'єктів електроенергетики, суб'єктів відносин у сфері теплопостачання та споживачів електричної енергії попередження або накладення штрафу від 1 до 8 НМДГ Від 17 до 136 грн ст. 95-1
Перевезення пасажирів чи вантажів водієм, який не пройшов щозмінного передрейсового медичного огляду водіїв транспортних засобів, або перевезення без проведення передрейсового контролю технічного стану транспортних засобів* 30 НМДГ 510 грн ст. 133-1
Порушення правил торгівлі, виконання робіт і надання послуг працівниками торгівлі, громадського харчування та сфери послуг Від 1 до 10 НМДГ Від 17 до 170 грн ч. 1 ст. 155
Приховування товарів від покупців, вчинене працівниками підприємств (організацій) державної торгівлі (громадського харчування та сфери послуг) і споживчої кооперації Від 1 до 14 НМДГ Від 17 до 238 грн ч. 2 ст. 155
Дії, передбачені ч. 1 та 2 ст. 155 КоАП, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі самі порушення Від 5 до 27 НМДГ Від 85 до 459 грн ч. 3 ст. 155
Обмірювання, обважування, обраховування, перевищення встановлених цін і тарифів або інший обман покупця чи замовника працівниками торгівлі, громадського харчування і сфери послуг Від 2 до 15 НМДГ Від 34 до 255 грн ч. 1 ст. 155-2
Дії, передбачені ч. 1 ст. 155-2, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення, або вчинені у великих розмірах** Від 20 до 50 НМДГ Від 340 до 850 грн ч. 2 ст. 155-2
Порушення працівником підприємства (організації) торгівлі або громадського харчування правил торгівлі пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами, а саме:
- торгівля пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями або тютюновими виробами в приміщеннях або на територіях, заборонених законом, або в інших місцях, визначених рішенням відповідного органу місцевого самоврядування, як таких, де роздрібна торгівля пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями або тютюновими виробами заборонена;
- торгівля пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями або тютюновими виробами через торгові автомати чи неповнолітніми особами;
- також продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв або тютюнових виробів особі, яка не досягла 18 років;
- продаж тютюнових виробів в упаковках, що містять менш як 20 сигарет або цигарок, чи поштучно (крім сигар);
- торгівля пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями, винами столовими у заборонений рішенням відповідного органу місцевого самоврядування час доби
Від 100 до 400 НМДГ Від 1700 до 6800 грн ч. 2 ст. 156
Відмова працівників торгівлі, громадського харчування та сфери послуг і громадян, які займаються підприємницькою діяльністю в цих галузях, у наданні громадянам-споживачам необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про товари (роботи, послуги) , їх кількість, якість, асортимент, а також про їх виробника (виконавця, продавця), у навчанні безпечного та правильного їх використання, а так само обмеження прав громадян-споживачів на перевірку якості, комплектності, ваги та ціни придбаних товарів Від 1 до 10 НМДГ Від 17 до 170 грн ч. 1 ст. 156-1
Відмова вище вказаними працівниками, громадянину-споживачу в реалізації його права в разі придбання ним товару неналежної якості Від 1 до 18 НМДГ Від 17 до 306 грн ч. 2 ст. 156-1
Відмова вище вказаними працівниками, недостовірної інформації про продукцію, в разі якщо ця інформація не зашкодила життю, здоров'ю та майну споживача Від 10 до 50 НМДГ Від 170 до 850 грн ч. 3 ст. 156-1
– Приховування в обліку валютних та інших доходів, непродуктивних витрат і збитків;
– відсутність бухгалтерського обліку або ведення його з порушенням установленого порядку;
– внесення неправдивих даних до фінансової звітності;
– неподання фінансової звітності;
– несвоєчасне або неякісне проведення інвентаризацій грошових коштів і матеріальних цінностей;
– несвоєчасне подання на розгляд, погодження або затвердження річного фінансового плану підприємства державного сектору економіки та звіту про його виконання;
– перешкоджання працівникам органу державного фінансового контролю у проведенні ревізій та перевірок;
– невжиття заходів щодо відшкодування з винних осіб збитків від недостач, розтрат, крадіжок і безгосподарності
Від 8 до 15 НМДГ Від 136 до 255 грн ч. 1 ст. 164-2
Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одно з правопорушень, зазначених у ч. 1 ст. 164-2 Від 10 до 20 НМДГ Від 170 до 340 грн ч. 2 ст. 164-2
Розпивання пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв на виробництві (на робочих місцях, у приміщеннях і на території підприємств, установ, організацій) або перебування на роботі в нетверезому стані Від 3 до 5 НМДГ Від 51 до 85 грн ч. 1 ст. 179
Участь майстрів, начальників дільниць, змін, цехів та інших керівників у розпиванні з підлеглими їм працівниками пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв на виробництві або невжиття ними заходів до відсторонення від роботи осіб, які перебувають у нетверезому стані, або приховування ними випадків розпивання пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв чи появи на роботі в нетверезому стані підлеглих їм працівників Від 4 до 6 НМДГ Від 68 до 102 грн ч. 2 ст. 179
Продаж працівниками торговельних підприємств (організацій) вогнепальної мисливської чи холодної зброї, а також пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду і бойових припасів підприємствам, установам, організаціям та громадянам, що не мають на це відповідного документу дозвільного характеру, виданого уповноваженим державним органом Від 15 до 20 НМДГ Від 255 до 340 грн ч. 1 ст. 194
Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за порушення, передбачене ч. 1 ст. 194 тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Від 20 до 25 НМДГ Від 340 до 425 грн ч. 2 ст. 194
*Докладніше яку відповідальність встановлено за відсутність щозмінних медоглядів водіїв? див. тут.
** Обманом покупців чи замовників у великих розмірах слід вважати обман, що спричинив громадянинові матеріальну шкоду у сумі, що перевищує 3 НМДГ (51 грн.).
 
Автор: Бондаренко Олена
Джерело: «Дебет-Кредит»