Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Основні засоби повністю замортизовано: які наслідки?

Як нараховувати амортизацію на основні засоби, які повністю зношені, наприклад, на авто, вартістю 40 тис. грн?

Нагадаємо, що об’єкт основних засобів  перестає визнаватися активом (списується з балансу) в разі його вибуття внаслідок продажу, ліквідації, безоплатної передачі, нестачі, остаточного псування або інших причин невідповідності критеріям визнання активом (п. 33 П(С)БО 7 та п. 40 Методрекомендацій №561).

Якщо такий об’єкт не вибуває і продовжує відповідати критеріям активу, то спеціально створена комісія (постійно діюча на підприємстві інвентаризаційна комісія) має схвалити рішення про можливість його подальшої експлуатації. Якщо рішення позитивне, то може бути декілька варіантів.

Збільшення строку використання

Нарахування амортизації ОЗ здійснюється протягом строку їх корисного використання (експлуатації), який встановлюється підприємством (у розпорядчому акті) при визнанні цього об’єкта активом (при зарахуванні на баланс), і призупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації (п. 23 П(С)БО 7).

Своєю чергою, строк корисного використання — це очікуваний період часу, протягом якого необоротні активи будуть використовуватися підприємством або з їх використанням буде виготовлено (виконано) очікуваний обсяг продукції (робіт, послуг) (п. 4 П(С)БО 7). Його визначає постійно діюча комісія при зарахуванні ОЗ на баланс розпорядчим документом (наказом на введення в експлуатацію ОЗ). У результаті експлуатації ОЗ підприємство отримує економічні вигоди (здебільшого - це результат певної роботи, для якої вони придбавалися). Якщо строк корисного використання закінчився, а об’єкт продовжує приносити економічні вигоди, то відповідно до п. 25 П(С)БО 7 такий строк може бути переглянуто. Зауважимо, саме може, тобто підприємство має право це робити, а може цього й не робити. 

Оскільки форми первинних документів щодо обліку ОЗ, які затверджено в установленому порядку, не містять реквізитів для відображення строків корисного використання (експлуатації), то їх має бути встановлено у розпорядчому акті (наказі, розпорядженні) (лист Мінфіну від 08.08.2012 р. №31-08410-07-10/19584). Тобто строки продовження корисного використання ОЗ має бути зафіксовано у розпорядчому документі на підприємстві.

З урахуванням нового строку корисного використання амортизація нараховується з місяця, наступного за місяцем зміни строку (п. 25 П(С)БО 7 та п. 26 Методрекомендацій №561). У ситуації з повністю замортизованими об’єктами нова амортизація й надалі не нараховуватиметься, а раніше нарахована амортизація перерахунку не підлягатиме. А все тому, що такі корективи — це зміна облікових оцінок, які впливають на фінрезультат у тому періоді, у якому відбулася зміна, та в наступних періодах, якщо така зміна впливає на ці періоди (п. 8 П(С)БО 6). 

Переоцінка

Право проводити переоцінку об’єктів ОЗ у підприємства є тоді, коли залишкова вартість цього об’єкта суттєво відрізняється від його справедливої вартості на дату балансу (п. 16 П(С)БО 7).

Згідно з абз. 2 п. 34 Методрекомендацій №561 за поріг суттєвості для проведення переоцінки може братися одна з величин:

  1. 1% чистого прибутку (збитку) підприємства;
  2. 10% відхилення залишкової вартості об’єктів ОЗ від їх справедливої вартості.

Рівень суттєвості радимо фіксувати у наказі про облікову політику підприємства.

Оскільки залишкова вартість ОЗ дорівнює нулю, то переоцінена залишкова вартість визначається додаванням справедливої вартості цього об’єкта до його первісної (переоціненої) вартості без зміни суми зносу об’єкта. При цьому для таких об’єктів, що продовжують використовуватися, обов’язково визначається ліквідаційна вартість. Сума дооцінки включається до складу капіталу в дооцінці та відображається на субрахунку 411 «Дооцінка (уцінка) основних засобів». Відомості про зміни первісної вартості та суми зносу ОЗ відображаються в регістрах аналітичного обліку, зокрема, інвентарній картці за формою №ОЗ-6. Суму дооцінки відображають записом Дт 10 «Основні засоби» Кт 41 «Дооцінка (уцінка) основних засобів». При нарахуванні амортизації здійснюють два записи на суму амортизації:

  1. Дт 23, 91, 92, 94 Кт 131 «Знос основних засобів»;
  2. Дт 411 «Дооцінка ОЗ» Кт 441 «Прибуток нерозподілений».

Проте ця процедура має свої недоліки: 

  1. для проведення переоцінки ОЗ необхідно залучати професійного оцінювача (ч. 2 ст. 7 Закону № 2658);
  2. у разі переоцінки одного об’єкта ОЗ на ту ж дату доведеться здійснити переоцінку всіх інших об’єктів ОЗ цієї групи.
  3. крім того, надалі потрібно регулярно проводити переоцінку, щоб залишкова вартість ОЗ на дату балансу суттєво не відрізнялася від справедливої вартості (п. 16 П(С)БО 7).

Модернізація та поліпшення

У разі, якщо спеціально створена комісія прийме рішення провести поліпшення ОЗ, то відповідно до п. 14 П(С)БО 7первісна вартість ОЗ збільшується на суму витрат, пов’язаних з поліпшенням об’єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигід, первісно очікуваних від використання об’єкта. У бухобліку сума таких витрат попередньо включається до капітальних інвестицій (Дт 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів»). Збільшення первісної вартості об’єкта відображається записом Дт 10 «Основні засоби» Кт 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів».

Крім того, Інструкцією №291 передбачено відображення суми поліпшення за кредитом позабалансового рахунку 09 «Амортизаційні відрахування» (зменшення залишку на цьому рахунку, сформованого за рахунок суми нарахованої амортизації необоротних активів). Також зауважимо, що у випадку зміни очікуваних економічних вигід від використання ОЗ переглядають і строк його корисного використання. Відповідно вже з місяця, що настає за місяцем зміни такого строку, амортизація має нараховуватися виходячи з оновленого строку корисного використання (п. 26 Методрекомендацій №561).

Автор: Степанов Михаил
Джерело «Дебет-Кредит»