Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Як заповнити розділ 1 форми №2-ОЗ ІНВ (річна)?

Інформація щодо  заповнення граф форми № 2-ОЗ ІНВ (річна) міститься у Роз'яснення ДССУ щодо форми державного статистичного спостереження №2-ОЗ ІНВ (річна) "Звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції" від 10.06.2019 р. №19.1.2-12/11-19. Термін подання форми - не пізніше 28 лютого.

Щодо того, яким рахункам в бухобліку відповідають рядки Звіту № 2-ОЗ ІНВ (річна), зазначимо:

1. Рядок 1000 уключає дані щодо вартості необоротних активів, які сумарно дорівнюють вартості необоротних матеріальних та нематеріальних активів, відображених відповідно у рядках 1100, 1300.

2. Рядки 1110 «будівлі житлові», 1120 «будівлі нежитлові» та 1130 «інженерні споруди» відповідають рахунку 103;

3. Рядок 1140 «машини, обладнання та інвентар» відповідають рахунку 104;

4. Рядок 1150 «транспортні засоби» відповідають рахунку 105;

5. Рядок 1160 «земля» відповідають рахунку 101;

6. Рядок 1170 «довгострокові біологічні активи рослинництва» відповідають рахунку 108;

7. Рядок 1180 «довгострокових біологічних активів тваринництва» відповідають рахунку 107;

8. Рядок 1190 « інші матеріальні актив» відповідають рахунку 11;

9. Рядок 1200 «інвестиційна нерухомість» відповідають рахунку 10, згідно з П(С)БО № 32;

10. Рядок 1300 «нематеріальні активи» відповідають рахунку 12;

11. Рядок 1400 «незавершені капітальні інвестиції» відповідають рахунку 15;

12. Рядок 1500 «необоротні активи, утримані для продажу» відповідають рахунку 286, згідно з П(С)БО 27.

Автор: Щербина Світлана
Джерело: «Дебет-Кредит»