Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Збитки ліквідованого підприємства у обліку правонаступника

Порядок припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу та перетворення визначений ст.107 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року N 435-IV, із змінами та доповненнями (далі - ЦК).

Відповідно до пп.134.1.1 п.134.1 ст.134 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року N2755-VI, із змінами та доповненнями (далі - Кодекс) об’єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього розділу.

Отже, порядок визначення об`єкта оподаткування базується на результатах бухгалтерського обліку, відображеного платником податку у фінансовій звітності.

Крім того, фінансовий результат до оподаткування, зокрема, зменшується на суму від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років. Положення зазначеного пункту застосовуються з урахуванням пункту 3 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу (пп.140.4.2 п.140.4 ст.140 Кодексу).

Згідно з п. 2 ст.107 ЦК після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення юридичної особи складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення), який має містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань юридичної особи, що припиняється, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорюються сторонами.

Порядок відображення в бухгалтерському обліку та звітності придбання інших підприємств, гудвілу, який виник при придбанні, злитті підприємств, а також розкриття інформації про об’єднання підприємств встановлено Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 19 «Об’єднання підприємств», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 07.07.1999 р. N 163 (далі П(С)БО 19).

Згідно з п.5 П(С)БО 19, якщо підприємство внаслідок придбання його чистих активів іншим підприємством (покупцем) ліквідується, то, починаючи з дати придбання, покупець відображає в балансі активи та зобов’язання придбаного підприємства та будь-який гудвіл, що виникає в результаті придбання.

Крім того, відповідно до п. 7 Додатка до П(С)БО 19 під час визначення справедливої вартості придбаних активів ураховуються податкові активи і зобов’язання у сумі податкових пільг чи податків, що підлягають сплаті, які виникають унаслідок об’єднання підприємств.

Отже, витрати за зобов'язаннями, що передаються правонаступнику у разі реорганізації шляхом приєднання та по яких дата визнання підприємством, що ліквідується, не настала, виникають у правонаступника, який враховує їх при формуванні фінансового результату до оподаткування податком на прибуток за правилами бухгалтерського обліку.

Однак норми розділу ІІІ «Податок на прибуток підприємств» Кодексу в редакції, чинній з 01.01.2015 р., не передбачають положень, що надають право здійснювати врахування при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємством, яке приєднало іншого збиткового платника податку, його податкових збитків.

Роз’яснення щодо врахування у податковому обліку товариства збитків та права зменшення фінансового результату до оподаткування на суму неврахованих збитків компанією, що ліквідується, надано в листі Державної фіскальної служби України від 08.10.2015 р. N 21364/6/99-99-19-02-02-15.