Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Права та обов'язки членів

Професійні вимоги до членів ICAAP                    

Професійні вимоги грунтується на збалансованому поєднанні прав та обов'язків членів ICAAP.

Всі члени ICAAP наступні права:

1. Брати участь в усіх напрямах діяльності ICAAP, зокрема, в добровільній професійній сертифікації членів  ICAAP, в заходах з професійного розвитку членів  ICAAP.

2. Вносити пропозиції для розгляду в Комітетах  ICAAP, пропозиції з удосконалення законодавчого регулювання діяльності в сфері бухгалтерського обліку й аудиту, з інших питань, пов’язаних з діяльністю  ICAAP.

3. Брати участь у розробці проектів документів, що визначають основні напрями діяльності  ICAAP.

4. На власний розсуд вийти з членів ICAAP на підставі письмової заяви в порядку, встановленому Статутом  ICAAP та Положенням про членство.

Права, які мають лише дійсні та кваліфіковані члени ICAAP:

1. Брати участь в управлінні справами ICAAP, у тому числі обирати та бути обраними до керівних органів ICAAP в порядку, визначеному Статутом.

2. Звертатися до ICAAP за захистом своїх законних професійних інтересів.

3. Користуватися організаційною та консультативною підтримкою  ICAAP при розгляді в Аудиторській палаті України, в правоохоронних та судових органах питань, які стосуються прав та законних інтересів членів ICAAP.

4. Звертатися з зауваженнями та пропозиціями з усіх питань діяльності керівних органів  ICAAP.

5. Брати участь в усіх заходах, що проводяться ICAAP, на пільгових умовах порівняно з особами, що не є дійсними та кваліфікованими членами  ICAAP.

6. Ініціювати створення відокремлених підрозділів  ICAAP, зокрема, територіальних відділень ICAAP, приєднуватися (ставати на облік) до територіального відділення  ICAAP за місцем проживання.

7. За наявності відповідних повноважень або доручень бути представниками інших членів ICAAP на З’їзді  ICAAP.

Обов'язки всіх членів ICAAP:

1. Дотримуватися вимог законодавства України з регулювання діяльності в сфері бухгалтерського обліку й аудиту, Кодексу етики професійних бухгалтерів МФБ, Статуту та інших внутрішніх документів ICAAP.

2. Сприяти досягненню мети (цілей) ICAAP, в тому числі шляхом реалізації напрямів діяльності ICAAP, та виконувати ухвалені рішення керівних органів ICAAP.

3. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати вступні та членські внески в порядку, визначеному Статутом, Положенням про членство та рішеннями керівних органів ICAAP.

4. Брати участь в заходах контролю ICAAP під час розгляду звернень, скарг та заяв на дії членів ICAAP.

5. Надавати ICAAP інформацію щодо своєї діяльності та зміни у цій інформації у складі та в порядку, визначеному внутрішніми документами ICAAP.

6. Виконувати в повному обсязі прийняті на себе зобов’язання по відношенню до ICAAP.

7. Відстоювати статутні положення ICAAP та інтереси членів ICAAP, в тому числі в разі делегування до регуляторних органів або органів законодавчої та виконавчої влади.

8. Виконувати вимоги ICAAP щодо постійного професійного розвитку членів ICAAP та продовжувати свою професійну діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту.

9. Виконувати інші обов’язки, що випливають з вимог чинного законодавства України, Статуту та рішень керівних органів ICAAP.

 

Статут ICAAP про права та обов'язки членів
Положення про членство про права та обов'язки членів