Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Дисциплінарні провадження та заходи впливу

Згідно статті 5 Положення про членство до членів ICAAP, які допустили порушення вимог законодавства України з регулювання діяльності в сфері бухгалтерського обліку й аудиту, Кодексу етики професійних бухгалтерів Міжнародної федерації бухгалтерів, Статуту, Положення про членство та інших внутрішніх документів ICAAP, рішень керівних органів ICAAP, можуть бути застосовані наступні види дисциплінарного впливу:

1) попередження;

2) переведення члена ICAAP з однієї категорії членів до іншої із меншими правами та повноваженнями члена ICAAP;

3) призупинення членства у ICAAP на строк до одного року;

4) виключення зі складу членів ICAAP.

Рішення про притягнення члена ICAAP до відповідальності приймається Радою ICAAP відповідно до порядку дисциплінарних проваджень, визначеного Статутом та іншими внутрішніми документами ICAAP.

Матеріали, які можуть свідчити про порушення членом ICAAP вимог законодавства України з регулювання діяльності в сфері бухгалтерського обліку й аудиту, Кодексу етики професійних бухгалтерів Міжнародної федерації бухгалтерів, Статуту, Положення про членство та інших внутрішніх документів ICAAP, рішень керівних органів ICAAP, до їх передачі Дисциплінарному комітету, повинні бути розглянуті відповідними Комітетами ICAAP згідно порядку розгляду таких матеріалів, затвердженого  керівними органами ICAAP. У випадку встановлення відповідним Комітетом ICAAP факту порушення матеріали справи передаються на розгляд Дисциплінарному комітету, який здійснює дисциплінарні провадження згідно Положення про Дисциплінарний комітет.

За результатами розгляду матеріалів Дисциплінарний комітет приймає рішення про схвалення можливих наступних вмотивованих пропозицій, яке подається до Ради ICAAP:

1) про застосування конкретного виду дисциплінарного впливу до члена ICAAP;

2) про відсутність підстав для притягнення члена ICAAP до відповідальності;

3) про надання члену ICAAP строку для усунення допущених порушень та про повторний розгляд питання в межах строку 60 календарних днів.

Члени ICAAP, по відношенню до яких Радою ICAAP прийнято рішення про застосування заходу дисциплінарного впливу у вигляді попередження або призупинення їх членства у ICAAP, зобов’язані усунути допущені ними порушення в установлений Радою ICAAP строк.

У випадку прийняття Радою ICAAP рішення про переведення члена ICAAP з однієї категорії членів до іншої із меншими правами та повноваженнями, наприклад, із дійсних членів до асоційованих членів, член ICAAP може відновити свій попередній статус члена в будь-який момент часу, якщо він повністю усуне порушення або припинить дію чинників, які обумовили таке рішення Ради ICAAP, в порядку набуття членства згідно положень Статуту та Положення про членство.

              

Статут - дисциплінарні провадження та заходи впливу
Стаття 5 Положення про членство про дисциплінарні провадження