Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals
Громадська спiлка "Iнститут сертифiкованих професiоналiв облiку й аудиту"

Станьте кваліфікованим членом

Згідно Статуту ICAAP кваліфікованими членами можуть стати лише аудиторські фірми які:

1) включені до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів згідно чинного законодавства України,

2) сплачують членські внески в розмірі більшому, ніж дійсні члени – юридичні особи відповідно до статті 7 Положення про членство,

3) та представлені в ICAAP не менше, ніж трьома дійсними членами – фізичними особами із числа учасників (засновників, співвласників) аудиторської фірми чи її працівників.    

Претенденти на вступ у дійсні члени ICAAP до моменту подання документів до ICAAP повинні, ознайомитися з Кодексом етики професійних бухгалтерів Міжнародної федерації бухгалтерів, з порядком прийому до членів ICAAP, з вимогами до членів ICAAP, які визначені Статутом ICAAP та Положенням про членство, а також з порядком сплати вступних та членських внесків членами ICAAP, визначених керівними органами ICAAP.

Прийом у члени ICAAP здійснюється  на підставі письмової заяви претендента про вступ до ICAAP, що має встановлену форму для кожної із категорій членів ICAAP, з доданими до неї документами.

Аудиторські фірми, які включені до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, ведення якого здійснюється Аудиторською палатою України, та які мають намір вступити в кваліфіковані члени Спілки, надають заяву встановленої форми (Додаток 12 до Положенням про членство) з додаванням наступних документів:

1) копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або копія виписки (витягу) з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців;

2) копія довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), виданої не раніше, ніж за 24 календарних місяців до дати подачі заяви;

3) копія свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України та чинного на дату подання заяви;

4) копія протоколу (витягу з протоколу чи іншого розпорядчого документу) вищого органу управління юридичної особи, яким підтверджується прийняття рішення про намір юридичної особи вступити в кваліфіковані члени Спілки та в якому визначена уповноважена особа, через яку юридична особа братиме  участь у діяльності Спілки;

5) копії сертифікатів аудитора, виданих Аудиторською палатою України керівнику та уповноваженій особі аудиторської фірми, якщо уповноважена особа не є керівником, через яку юридична особа – кваліфікований член братиме  участь у діяльності ICAAP;

6) довідка про фізичних осіб із числа учасників (засновників, співвласників) аудиторської фірми чи її працівників, які є дійсними членами ICAAP (не менше трьох осіб);

7) копія фінансової звітності та копія звіту аудиторської фірми про надані послуги (форма № 1- аудит) за звітний рік, що передує року, в якому подається письмова заява на вступ в кваліфіковані члени ICAAP;

8) лист-рекомендація від кваліфікованого члена ICAAP встановленого зразка (Додаток 6 до Положення про членство);

9) анкета претендента  – юридичної особи на вступ у кваліфіковані члени ICAAP (Додаток 13 до Положення про членство).

Копії документів, що додаються юридичними особами до заяви про вступ у кваліфіковані члени, повинні бути завірені власноручним підписом керівника (вищої посадової особи) юридичної особи - претендента на вступ до ICAAP та відбитком печатки (за наявності), що засвідчує правдивість доданих документів, із зазначенням дати. 

Юридична особа, що є дійсним членом ICAAP та має намір вступити в кваліфіковані члени ICAAP, при подачі відповідної заяви може не надавати копії документів, зазначених в пп.4.3.5  Положення про членство, якщо перехід з однієї категорії членів ICAAP до іншої відбувся не пізніше ніж через 12 місяці після вступу юридичної особи в дійсні члени, а інформація, яка відображена у вказаних доданих документах, не змінювалася протягом зазначеного строку.        

Уповноважена особа юридичної особи, що має намір вступити у кваліфіковані члени ICAAP, надсилає заяву встановленої форми (Додаток 12 до Положення про членство) з доданими документами, визначеними у пп.4.3.5 з врахуванням вимог п.4.5 Положення про членство, рекомендованим листом або подає особисто до Виконавчої дирекції Спілки. Заява про вступ юридичної особи до до кваліфікованих членів ICAAP разом з доданими документами пронумеровується, прошнуровується та скріплюється власноручним підписом уповноваженої особи юридичної особи та відбитком печатки (за наявності). Для прискорення процесу набуття членства претендент на вступ у кваліфіковані члени ICAAP може додатково надіслати на офіційну електронну адресу Виконавчої дирекції ICAAP електронну копію відповідної заяви та анкети-претендента (Додаток 13 до Положенням про членство). Таке надсилання електронної копії заяви та анкети-претендента може бути здійснено з використання електронних форм цих документів, розміщених на веб-сайті ICAAP в мережі Інтернет.

Заяви встановленої форми з доданими документами, отримані від претендентів на вступ до ICAAP, підлягають реєстрації у книзі обліку та реєстрації заяв про членство в ICAAP відповідальною особою територіального відділення чи Виконавчої дирекції.

Виконавчий директор ICAAP зобов’язаний в строк не пізніше п’яти робочих днів з дати реєстрації заяви забезпечити передачу заяви з доданими документами та довідки про сплату вступного внеску на розгляд Комітету з питань членства ICAAP (до його створення – Раді ICAAP). Строк передачі заяви з доданими документами може бути збільшений на час затримки сплати претендентом вступного внеску.

Претендент на вступ до ICAAP має право бути присутнім на засіданні Комітету з питань членства (до його створення - на засіданні Ради ICAAP) під час розгляду питання про його прийом до членів ICAAP.

Рішення про прийом у члени ICAAP приймається не пізніше, ніж через місяць з дати реєстрації письмової заяви претендента на вступ до ICAAP у книзі обліку та реєстрації заяв про членство у ICAAP.

Стаття 4 Положення про членство з питань порядку прийняття до членів ICAAP
Заява та Анкета для претендентів на вступ юридичної особи у дійсні члени ICAAP