Згідно Статуту члени ICAAP зобов'язані дотримуватися вимог Кодексу етики професійних бухгалтерів Міжнародної федерації бухгалтерів (далі -  Кодекс етики МФБ). Визначальною особливістю професійної діяльності бухгалтерів та аудиторів є те, що довіра до результатів їх діяльності безпосередньо залежить від неухильного дотримання професійних етичних вимог. Кодекс етики МФБ є основою визначення цих етичних вимог і встановлює стандарти поведінки професіоналів обліку й аудиту при здійсненні ними професійної діяльності.

Насамперед, Кодекс етики МФБ вимагає від професіоналів обліку й аудиту прийняти на себе відповідальність діяти в суспільних інтересах. Тому відповідальність професіонала полягає не лише у задоволенні потреб окремого клієнта чи роботодавця.

Кодекс етики МФБ  складається з трьох частин:

Частина А. Загальне застосування кодексу

Частина Б. Професійні бухгалтери-практики

Частина В. Професійні бухгалтери в бізнесі.

Частина А встановлює фудаментальні принципи професійної етики професійних бухгалтерів і надає концептуальну основу, яку професіонали повинні застосовувати з метою:

1) ідентифікації загроз дотриманню фундаментальних принципів;

2) оцінки значущості ідентифікованих загроз;

3) застосування застережних заходів, якщо це необхідно, для усунення загроз або зменшення їх до прийнятного рівня.    

Частини Б та В пояснюють, як застосовується концептуальна основа в конкретних ситуаціях. Вони містять приклади застережних заходів, що можуть бути доречними для розгляду загроз дотриманню фундаментальних принципів. Частина Б стосується професійних бухгалтерів-практиків. Частина В стосується професійних бухгалтерів у бізнесі. Професійні бухгалтери-практики також можуть вважати частину В доречною щодо своїх певних обставин. 

Згідно Частини А професіонали обліку й аудиту повинні дотримуватися таких фундаментальних принципів професійної етики:

1) чесність – бути щирим та чесним в усіх професійних та ділових стосунках;

2) об’єктивність – не допускати упередженості, конфлікту інтересів або неправомірного впливу з боку інших осіб на професійні або ділові судження;

3) професійна компетентність та належна ретельність - підтримувати професійні знання та навички на рівні, потрібному для забезпечення отримання клієнтом чи роботодавцем компетентних, професійних послуг, що базуються на сучасних тенденціях практики, законодавстві та методиках, а також діяти сумлінно і відповідно до застосовних технічних та професійних стандартів;

4) конфіденційність – поважати конфіденційність інформації, отриманої в результаті професійних та ділових стосунків, і тому не розголошувати таку інформацію третім сторонам без належного та спеціального дозволу, якщо немає юридичного чи професійного права розкривати її; не використовувати цю інформацію для особистої вигоди професійного бухгалтера або третіх сторін;

5) професійна поведінка – дотримуватись відповідних законів та нормативних актів та утримуватись від будь-яких дій, які дискредитують професію.

Кодекс етики МФБ встановлює концептуальну основу, яка вимагає, щоб професійний бухгалтер виявляв, оцінював та проаналізував загрози дотриманню фундаментальних принципів. Якщо професіонал ідентифікує загрози дотриманню фундаментальних принципів і, виходячи з оцінки цих загроз, визначає, що їх рівень є неприйнятним, він повинен визначити, чи існують відповідні застережні заходи та чи можна їх застосувати, щоб усунути загрози або зменшити їх до прийнятного рівня.

Беручи за основу вимоги Кодекс етики МФБ, ICAAP розробляє та впроваджує в практику професійної діяльності своїх членів різні методики, положення, моделі, що будуть допомогати їм в конкретних ситуаціях дотримуватися етичних вимог.